Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

mlotek

Ogłoszenie postępowania przetargowego ZP/PN/01/2020 „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO”

Przetarg nieograniczony  o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp poniżej 5.350.000,00 Euro.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie pisemnej papierowo.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców:

1. Formularz Ofertowy
1A. Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Oświadczenie Wykonawcy d otyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia
5. Formularz Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych
6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
7. Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Wzór umowy

Decyzja nr 28 pozwolenie na budowę

Projekty wykonawcze, przedmiary oraz STWiORB  dostępne są na stronie  https://www.e-bip.org.pl/gotparknp/25584

18.08.2020 - 10.09.2020